+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ
Дата раскрытия: 18.05.2016   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "Samarqand viloyat mashina traktor parklari birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "Samarqand viloyat mashina traktor parklari birlashmasi" AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Самаркандская область, г. Самарканд, А.Темура, 95
Почта манзили: Самаркандская область, г. Самарканд, А.Темура, 95
Электрон почта манзили: samarqand_mtp@inbox.uz
Расмий веб-сайт: www.samarkandmtp.uz
3Ташкилот хақида қўшимча маълумот
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагҚимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси
регистрационный номерН0089-9
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг18.05.2016
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Асосий фаолият турлари ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг (хизматнинг) турлари: Жамият фаолиятининг асосий мақсади фойда олишдир. Жамият фаолиятининг предмети қуйидагилар ҳисобланади:  машина трактор парклари, фермер, деҳқон хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалик корхоналарининг қишлоқ хўжалик техникаларини таъмирлаш, уларга сервис хизматлари кўрсатиш, эҳтиёт қисмлар ва материалларга ҳамда янги қишлоқ хўжалиги техникаларига бўлган талабларни қондириш;  қишлоқ хўжалик техникалари, бино ва иншоотларни ижарага бериш ва олиш;  машина трактор парклари томонидан республика қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларини шартнома асосида механизациялашган хизматлар билан, жумладан шудгорлаш ва экин экиш олдидан тупроққа ишлов бериш, бошоқли дон экинларини, шоли ва хашаки экинларни йиғиштириш, уларга агротехник ишлов бериш, пахтани машинада териб олиш, транспорт ҳамда механизациялашган хизматларнинг бошқа турларини бажариш;  машина трактор паркларини ривожлантириш, таъмирлаш базаларини яратиш, тракторлар, ғалла ўриш ва пахта териш комбайнлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалик техникасига сервис хизмати кўрсатиш ва уларни таъмирлаш;  замоновий қишлок хўжалик техникасига, шу жумладан импорт техникага буюртманомаларни, бирлашма тизимидаги туман машина трактор парклари филиалларидан йиғиб олиш, умумлаштириш ва мувофиқлаштириш;  бажарилган ишлар ва сотиб олинган техникалар учун ўз вақтида ҳисоб-китоб қилинишини, бирлашма таркибига кирган корхоналар ва ташкилотлар фаолияти устидан молиявий ҳамда бухгалтерлик назоратини амалга ошириш;  деҳқон ва фермер хўжаликларига, бошқа қишлоқ хўжалиги тараққий этган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва механизациялашган хизматларнинг замонавий усулларини ҳамда сервис хизматини бошқа турларини бозор тамойиллари асосида қишлоқ хўжалиги амалиётига тадбиқ этиш;  машина трактор паркларидаги устахоналар ишини ривожлантириш, таъмирлаш базаларини яратиш, уларни таъмирлаш жихозлари билан бутлаш, қишлоқ хўжалик техникаларига сервис хизмат кўрсатишни амалга ошириш; Бундан ташқари, жамият Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари билан тақиқланмаган жамият Уставига мувофиқ бошқа барча хўжалик ишлаб чиқариш ва молиявий фаолиятлар билан шуғулланиши мумкин.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниенет
4Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпускаОддий
количество акций выпуска6 966 081 621
номинальная стоимость акции выпуска, сум1
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум6 966 081 621
права, предоставляемые каждой акцией выпуска• жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиши; • ўзи ҳақида депо ҳисобварағидан кўчирма олиш; • жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; • жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; • жамиятни бошқаришда иштирок этиш; • жамиятнинг уставига мувофиқ эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; • олган дивидендини эркин тасарруф этиш; • қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; • қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг уқувсиз ёки ғаразли хатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш; • ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; • қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш. Шунингдек акциядорлар амалдаги қонунчилик ва жамият уставида кўрсатилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу чиқарилаётган акциялар очиқ обуна йўли билан жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийқўшимча акцияларни жойлаштириш ушбу чиқарилиш тўғрисидаги маълумот оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган санадан бошлаб 15-кунидан бошланади.
дата окончания размещения акцийушбу чиқарилишдаги охирги акция жойлашган кун, лекин ушбу кун қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан 365 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииҚўшимча чиқарилган акциялар уюшган қимматли қоғозлар бозорида белгиланган тартибда битимлар тузиш йўли билан жойлаштирилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаАкциялар бозор баҳосида, лекин номинал қийматидан паст бўлмаган нархда жойлаштирилади. Акцияларнинг қимматли қоғозлар бозорига (савдога) чиқариш нархи қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин эмитентнинг ваколатли бошқарув органи томонидан белгиланади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар учун тўловлар пул маблағлари воситасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340- сонли “Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қароридан келиб чиққан ҳолда қимматли қоғозлар бозори ҳамда акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг амалдаги бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва шартлар асосида амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия Кузатув кенгаши (10.05.2016)
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийЖамият уставида ва чиқарилиш тўғрисидаги қарорда ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштирилишига нисбатан чеклашлар мавжуд эмас. Чиқарилиш тўғрисидаги қарорга асосан чиқарилаётган акциялар очиқ обуна усули билан жойлаштирилади.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямИнвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийЎзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340- сонли “Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори талабларига мувофиқ жамият устав фондидаги давлат улушини 51 фоизгача камайтириш мақсадида қўшимча акциялар чиқариш ва жойлаштириш йўли билан жамиятнинг устав фондини кўпайтириш.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеЭмитент томонидан облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган.
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиАкциялар учун тўловлар пул бўлмаган воситалар билан тўлаш кўзда тутилмаган.
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу акциялар чиқарилишининг 30 фоизидан кам қисми жойлашган тақдирда ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяУшбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўловлар акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган кундан бошлаб, 10 (ўн) кун муддат ичида қонунчиликда белгиланган тартибда қайтарилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиЖамият акциядорлар реестрини шакллантириш Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси томонидан амалга оширилади. Қимматли қоғозлар бўйича эгалик қилиш ҳуқуқларни ҳисобини юритиш Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси ва инвестиция воситачилари томонидан олиб борилади. Марказий рўйхатдан ўтказувчи сифатида акциялар эгаларининг реестрларини шакллантириш Марказий Депозитарийси томонидан амалга оширилади. а) Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси давлат унитар корхонаси. Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10- уйда жойлашган. Тошкент шаҳар, Миробод тумани хокимлиги томонидан 2008 йил 2 сентябрда №000979- рақам билан давлат рўйхатига олинган. Телефон рақами: 0371-233-13-57, 0371-236-14-34. б) Депозитарий “Самарқанд Вақт” масъулияти чекланган жамияти. Самарқанд шаҳар, Мир Саид Барака кўчаси, 49-уйда жойлашган. Самарқанд шаҳар хокимлиги томонидан 2005 йил 16 февралда №1169-рақам билан давлат рўйхатига олинган. Телефон рақами: 0366-233-12-38.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиАкцияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Мазкур акцияларни жойлаштиришда андеррайтерлар жалб этилмайди.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услАкциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорнинг асл нусхаси ва нусхалари билан Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, А.Темур кўчаси, 95- уйида жойлашган жамиятнинг маъмурий биносида 9:00 дан 17:00 гача бўлган иш вақти давомида танишиб чиқиш мумкин. Мурожаат учун телефонлар: (0366) 237-75-00. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборот, шунингдек эмиссия рисоласининг матни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида (www.openinfo.uz) ва жамиятнинг веб-сайтида (samarkandmtp.uz)) ошкор этилади.
основные места продажи ценных бумагҚимматли қоғозлар сотиладиган асосий жойлар: Ушбу чиқарилишдаги қўшимча чиқарилган акциялар уюшган қимматли қоғозлар бозорида битимлар тузиш йўли билан жойлаштирилади. “Тошкент” Республика фонд биржаси, Манзил:100047, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10-уй, Факс: (0371)233-32-31, Тел: (0371) 236-07-40; Қимматли қоғозларнинг уюшган биржадан ташқари савдолар ташкилотчиси: “Элсис савдо” акциядорлик жамияти, Манзили: 100047, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10-уй.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг“Тошкент” Республика фонд биржаси, Манзил : 100047, Ташкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси 10 уй, Факс: (0371) 233-32-31, Телефон: (0371) 236-07-40

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   2153    
   
Умумий статистика
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  634
  1. ➡   АЖ
   612
  2. ➡   МЧЖ
   22
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  814
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  58272
 • Муҳим фактлар
  43801
 • Эмиссия рисолалари
  207
 • Чорак ҳисоботлар
  11834
 • Йиллик ҳисоботлар
  3417
 • Уставлар
  1865