71 203-00-50
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ
Дата раскрытия: 05.04.2016   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "Qashqadaryo dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "Qashqadaryo dori-darmon" AJ
Биржа тикери номи: KRDD
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Узбекистон овози, 25
Почта манзили: Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Узбекистон овози, 25
Электрон почта манзили: qarshi_dd@umail.uz
Расмий веб-сайт: www.qashqadaryodd.uz
3Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагКимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси
Регистрационный номерD0170-9
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг04.03.2016
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Дори-дармон ва тиббий воситалар таъминоти - Жамоа дорихона муассасалари ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш. Давлат органлари ва бошқа органларда умумий манфаатларни ифодалаш; - барча ташкилот, корхона, бирлашма, давлат ва хусусий фирмалар билан мустақил ўзаро шартномалар тузади; - моддий техника базасини ривожлантириш мақсадида, илғор технология ва асбоб-ускуналарини мамлакат ичкарисида ва ташқарисида сотиб олади. - вилоят ҳудудида ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликларни йиғиш ва уларнинг турларини кўпайтириш, уларни қайта ишлаш ҳамда турли ичимликлар ва йиғмалар ҳолида сотишни ташкил қилиш; - парфюмерия, сан-гигиена моллари, витаминли озик-овкат махсулотлари ва бошқа халқ истеъмоли моллари олиб келиш, ишлаб чиқариш ва аҳолига сотишии ташкил этиш; - дори-дармои тўғрисидаги ахборотнинг ҳудудий тизимини ташкил этиш; - дори-дармон ва тиббиёт буюмлари соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш; - аҳолини ва даволаш профилактика муассасаларини дори-дармонлар билан таъминлашнинг ташкил этилиши ва тартибини, дори-дармонлар сифатини, мулкчиликнинг турли шаклидаги дорихоналарда доришунос кадрларни қайта тайёрлашни назорат килиш; - шартнома-битимлар асосида кишлок хўжалиги ва чорвачилик маҳсулотларини тайёрлаш, қайта ишлаш, сақлаш ва реализация қилиш; - талаб ва таклифларга кўра аҳоли, корхоналар, ташкилотлар ва бошқа хўжалик юритувчиларга пуллик савдо-тижорат, транспорт, қурилиш, таъмирлаш, техника ва маиший хизмат кўрсатиш фаолиятларини ташкил этиш; - чет эл компаниялари ва фирмалари билан тўғридан-тўғри чет эл валютаси ҳисобида контрактлар тузиш ва уларни контрактни руйхатга олган банклар орқали тўлаб бериш ва улар билан узоқ муддатли контрактлар тузиш ; - ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва аҳолига хизмат кўрсатишни такомиллаштириш мақсадида умумий овқатланиш корхоналари, чойхоналар, ошхоналар, нонвойхоналар, сомсахоналар, кандолатчилик цехларни очиш ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш; - савдо-харид, савдо воситачилик ва комиссион ҳамда прокат хизматларини ташкил этиш; - автомобилларга техник хизмат кўрсатиш; - аҳолига ва корхоналарга маиший хизмат кўрсатиш аҳолини юкларини автомобилларда ташиш, мехмонхона хизмати кўрсатиш; - ёрдамчи хўжаликлар ташкил этиш, чорвачилик ва деҳқончилик маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, харид қилиш, сақлаш ва сотиш; - биржа ва ярмаркаларда хом-ашё, полуфабрикатлар, машина ва механизмлар, бошқа турдаги махсулотларни сотиб олиш ва сотиш, алмаштириш; - акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқарувчи корхоналарини технологиясини жадаллаштириш, кенгайтириш, реконструкция қилиш ва техник қайта қуроллантириш бўйича ишларни ташкил этиш; - кўшма корхоналар ташкил этишда катнашиш; - ишлаб чиқаришни йўлида ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш, экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш; - республика ичкарисида, хорижда турли кўчар ва кўчмас мулкларни сотиб олиш, ижарага олиш, ижарага бериш ва сотиш; - товар хом-ашё, кўчмас мулк, фонд биржаларида, махсус ярмаркалар, бизнес фондининг жамғармаларида имтиёзли равишда фойдаланади; - фоизли ва имтиёзли кредитлар олади, эҳтиёждан ортиқча бўлган миллий ва чет эл валютасиии фоиз олиш мақсадида шартномалар асосида банкларда сақлайди; - уй-жой фондини ташкил қилиш учун иморатлар қуради, сотиб олади, уларни ижарага олади ва ижарага беради, фойда олиш учун сотади; - Вилоят ахолиси ва даволаш профилактика муассасаларини гиёхванд ва психатроп моддаларни олиб келиш, ташиш, сақлаш ва сотиш (махсус лицензия асосида); - Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига эга булмаган, ахолини эҳтиёжи ва жамият учун фойдали бўлган ҳар қандай хўжалик фаолиятини амалга оширади;
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеЖамиятнинг молиявий ахволига сезиларли таъсир этувчи патентлар ва шартномлар мавжуд эмас. Жамият мустақил рейтинг баҳосига эга эмас. Жамият ва унинг филиаллари қуйидаги лицензияга эга: Эмитент Узбекистон Республикаси Согликни Саклаш Вазирлигининг фармацевт фаолиятини амалга ошириш учун 2015 йил 15 апрель кунидаги УУП 1816-сонли лицензияга эга.
4Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпускаоддий
количество акций выпуска88 250
номинальная стоимость акции выпуска, сум4 000
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум353 000 000
права, предоставляемые каждой акцией выпускаЖамият оддий акцияларнинг эгаси қўйидаги ҳуқуқларга эга: - жамиятининг акциядорлари реестрига киритилиш; - ўзи ҳақида депозитарийдаги депо ҳисоб варағидан кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг уставига мувофиқ эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентнинг уқувсиз ёки ғаразли хатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш; - акциядорлар жамият уставида ва амалдаги қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўладилар.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеочиқ обуна
дата начала размещения акцийқўшимча акцияларни жойлаштириш ушбу чиқарилиш тўғрисидаги маълумот оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган санадан бошлаб 15-кунидан бошланади.
дата окончания размещения акцийушбу чиқарилишдаги охирги акция жойлашган кун, қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан 01.07.2016 йилдан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииҚўшимча чиқарилган акциялар уюшган қимматли қоғозлар бозорида белгиланган тартибда битимлар тузиш йўли билан жойлаштирилади. - Ушбу акциялар чиқарилишини жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска- Акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган нархда жойлаштирилади. - Акцияларнинг қимматли қоғозлар бозорига (савдога) чиқариш нархи қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин эмитентнинг ваколатли бошқарув органи томонидан белгиланади. Агар уюшган қимматли қоғозлар бозорига сотувга қўйилган акциялар савдога қўйилган кундан бошлаб икки ой ичида белгиланган нархда сотилмаган тақдирда, акцияларни сотиб олишга берилган энг юқори буюртма (таклиф) баҳосида, лекин номинал қийматидан паст бўлмаган нархда сотилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар учун туловлар пул маблағлари воситасида Ўзбекистон Республикасининг 21.12.2015 йилдаги 2454-сонли Қарори талабларидан келиб чиққан ҳолда қимматли қоғозлар бозори ҳамда акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, Шунингдек Ўзбекистон Республикасининг амалдаги бошқа қонун хужжатларида белгиланган таритб ва шартлар асосида амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияЖамият акциядорлариниг 29.02.2016 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори.
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар жамият акциядорларининг 2016 йил 29 февралдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарорига асосан акцияларни жойлаштиришда имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмаслик тўғрисида қарор қабул қилинган.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акцияминвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш солиқ қонунчилигида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийЖамият устав фондини ошириш.
Условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеЖамият томонидан облигациялар чиқарилмаяпти.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиАкциялар учун туловлар пул маблағлари воситасида Ўзбекистон Республикасининг 21.12.2015 йилдаги 2454-сонли Қарори талабларидан келиб чиққан ҳолда қимматли қоғозлар бозори ҳамда акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, Шунингдек Ўзбекистон Республикасининг амалдаги бошқа қонун хужжатларида белгиланган таритб ва шартлар асосида амалга оширилади.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг 100 фоизи жойлашмаган тақдирда ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилади.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяУшбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўловлар акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида қонунчиликда белгиланган тартибда қайтарилади.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиТўлиқ номи: Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. Алоқа телефони: 236-14-34. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади. Хизмат кўрсатувчи депозитарийлар тўғрисида маълумотлар: 1. Тўлиқ номи: Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. Алоқа телефони: 0371-236-14-34. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади. 2. Тўлиқ номи: «QASHQADARYO VAQT» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Карши шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 2-уй. Алоқа телефони: 0375-221-18-22. 3. Тўлиқ номи: «Fayz reestr» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Қарши шаҳар, 4 м/т 4-уй. Алоқа телефони: 0-375-223-14-47. Акцияларни сақлаш қонун хужжатларида белгиланган тартибда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсининг ҳисоб регистрларида амалга оширилади. Депозитарийлар ўз депонентларининг ҳисобварақларида уларнинг Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсидаги вакиллик ҳисобварақларида жамлаб ҳисобга олиб бориладиган акцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олади.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиҚимматли қоғозлар ҳисоботини юритиш ва уларга эгалик қилиш ҳуқуқига тааллуқли асосий кўрсаткичлар - ҳисоб юритиш ҳуқуқи ва қимматли қоғозларга эгалик қилиш бўйича хизмат кўрсатаётган депозитарийлар орқали ўрнатилган тартибда амалга оширилади.
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга андеррайтерлар жалб қилинмайди.
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услУшбу акциялар чиқарилиши билан боғлиқ мухим фактлар тўғрисидаги маълумот (ахборот) қонун хужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда қуйидагича ошкор қилинади: - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг сайтида www.csm.gov.uz (http://openinfo.csm.gov.uz); - жамиятнинг корпоратив веб-сайтида; - агар жамиятнинг қимматли қоғозлари фонд биржасининг листингига киритилган бўлса фақат фонд биржасининг расмий веб-сайтида www.uzse.uz. Акциялар қушимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорнинг асл нусхаси билан барча манфаатдор шахслар жамият жойлашган манзили бўйича Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Ўзбекистон овози кўчаси -25 уй иш кунлари соат 10:00дан 16:00гача танишиши мумкин. Акциялар қушимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорнинг нусхаларини манфаатдор шахслар жамиятга ёзма мурожаат қилиб олишлари мукин.
Основные места продажи ценных бумаг“Тошкент” Республика Фонд биржаси.
Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагУшбу чиқарилувдаги акциялар “Тошкент” Республика Фонд биржасининг расмий биржа листингига киритилади

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   1744    
   

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263