+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKA TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА
Дата раскрытия: 23.02.2023   
Дата опубликования модератором*: 23.02.2023   

“O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi ”aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida XABARNOMA

HURMATLI AKSIYADORLAR!

“O‘zRTXB” AJ aksiyadorlariga 2023-yil 18-mart kuni soat 11:00 da aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishlarini masofadan turib Internet tarmog‘ida onlayn rejimda o‘tkazishga mo‘ljallangan “Elektron ovoz berish-eVOTE” (http://evote.uz/) elektron ovoz berish servisi orqali o‘tkaziladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi “O‘zRTXB”AJ aksiyadorlari reyestrini shakllantirish kuni: 2023-yil 14-mart.

Kun tartibi:

1. “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlariumumiyyig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.

2. “O‘zRTXB” AJning yillik hisobotini va 2022-yil uchun biznes-reja parametrlarining bajarilishini, shuningdek “O‘zRTXB” AJni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotni tasdiqlash.

3. “O‘zRTXB” AJ Kuzatuv Kengashining 2022-yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish.

4. “O‘zRTXB” AJning 2022-yilgi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha taftish komissiyasining xulosasini tinglash.

5. “O‘zRTXB” AJning 2022-yilda milliy buxgalteriya standartlari va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari bo‘yicha tuzilgan moliyaviy hisobotini tekshirish natijalari bo‘yicha auditorlik xulosalarini ko‘rib chiqish.

6. 2022-yil uchun “O‘zRTXB” AJ tomonidan SMK (samaradorlikning muhimko‘rsatkichlari) va ISK (integral samaradorlik koeffitsiyentlari) qiymatlari hisob-kitoblarining to‘g‘riligini va ularning bajarilish foizlarini tekshirish bo‘yicha auditorlik tashkilotining hisobotini ko‘rib chiqish.

7. “O‘zRTXB” AJning korporativ boshqaruv tizimini quyidagilar bo‘yicha xolisona baholash natijalari yuzasidan hisobotini tinglash:

- korporativ boshqaruv kodeksida belgilangan tavsiyalarga 2022-yilda rioya qilinishi bo‘yicha;

- davlat ishtiroki (ulushi) bo‘lgan korxonalar uchun Korporativ boshqaruv qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan 2022-yilda o‘tkazilgan monitoring natijalari bo‘yicha.

8. “O‘zRTXB” AJning 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash.

9. “O‘zRTXB” AJ Taftish komissiyasini bekor qilish va “O‘zRTXB” AJ Taftish komissiyasi to‘g‘risidagi Nizomni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish.

10. “O‘zRTXB” AJ Ustaviga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish hamdayangitahrirdatasdiqlash.

11. “O‘zRTXB” AJning ichki hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish va ularni yangi tahrirda tasdiqlash:

- “O‘zRTXB” AJ Ijroiya organi– Boshqaruvi to‘g‘risidagi Nizom;

- “O‘zRTXB” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi Nizom;

- “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi Nizom;

- “O‘zRTXB” AJning dividend siyosati.

12. Birjaning 2022-yildagi sof foydasini taqsimlash, dividendlar miqdorini, ularni to‘lash shakli, tartibi va muddatlarini aniqlash.

13. “O‘zRTXB” AJ Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash.

14. “O‘zRTXB” AJ boshqaruvi raisi va boshqaruvi a'zolarining vakolatlarini uzaytirish to‘g‘risida.

15. “O‘zRTXB” AJning tashkiliy tuzilmasiga o‘zgartirishlar kiritish va uni yangi tahrirda tasdiqlash.

16. “O‘zRTXB” AJning joriy xo'jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlarni aniqlash.

17. 2022-yilda xayriya (homiylik) va boshqa beg‘araz yordam uchun qilingan to‘lovlarni, shuningdek, 2023-yil uchun xayriya va boshqa beg‘araz yordam uchun kutilayotgan xarajatlarni tasdiqlash.

18. 2023-2024-yillar uchun “O‘zRTXB” AJ ijro etuvchi organiga to‘lanadigan mukofotlar va kompensatsiyalarning cheklangan miqdorini belgilash.

19. Talab qilinmagan dividendlarni hisobdan chiqarish to‘g‘risida.

Aksiyadorlarningumumiyyig‘ilishidako‘ribchiqiladiganmateriallarbilanaksiyadorlarToshkentshahar,Yakkasaroytumani,Boburko‘chasi77-uydajoylashganBirjabinosida, 2023-yil9-martdanboshlabaksiyadorlarningyillikumumiyyig‘ilishio‘tkaziladigankungaqadarishkunlarisoat10-00dan16-00gachatanishibchiqishlarimumkin.

Aksiyadorlarhttp://evote.uz/internetsaytiningelektronovozberishservisiorqaliyig‘ilishdaishtiroketishhuquqigaegabo‘lganaksiyadorlarro‘yxatigakiritilganligihaqidaelektronxabarolganvaqtdanboshlabAksiyadorlarningumumiyyig‘ilishidaishtiroketuvchiaksiyadorlarsifatidaro‘yxatdano‘tkazilgandebhisoblanadi.

Aksiyadorlarningyillikumumiyyig‘ilishidaelektronovozberishservisiorqaliishtiroketishqoidalari(shartlari)bilanhttp://evote.uz/saytidatanishibchiqishingizniso‘raymiz.

Aksiyadorlarningumumiyyig‘ilishidaishtiroketishvaushbuyig‘ilishdako‘ribchiqiladiganmateriallarbilantanishishyuzasidansavollarbo‘yicha(71)207-00-33(ichki:1045)telefonraqamiorqalimurojaatqilishingizniso‘raymiz.

Aksiyadorlaro‘zmurojaatlariniquyidagielektronmanzillargayuborishlarimumkin:info@uzex.uz,info@rtsb.uz.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится 18 марта 2023 года в 11:00 часов.

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на годовом общем собрании акционеров: 14 март 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана за 2022 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2022 год.

5. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

6. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2022 год.

7. Заслушивание отчетов о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ»:

- по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

- по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год.

8. Утверждение Стратегии развития АО “УзРТСБ” на 2023-2025 годы.

9. Упразднение ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» и признание утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».

10. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.

11. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:

-Положение об Исполнительном органе – Правлении АО “УзРТСБ”;

-Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;

-Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»;

-Дивидендную политику АО «УзРТСБ».

12. Распределение чистой прибыли биржи за 2022 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

14. О продлении полномочий предсаделя и членов правления АО «УзРТСБ».

15. Внесение изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утверждение её в новой редакции.

16. Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».

17. Одобрение выплат, произведенных на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительную и иную безвозмездную помощь на 2023 год.

18. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2023 - 2024 г.

19. О списании невостребованных дивидендов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни с 09 марта 2023 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.

В случае возникновения вопросов по участию на общем собрании акционеров и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров, просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045).

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.

23.02.2023

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   258    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Умумий статистика
Эмитентлар сони йиллар кесимида
Топ 4 муҳим факт турлари
Умумий статистика йиллар кесимида
2021
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 699 1
жорий эмитентлар* 593 1
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 7305 1
жорий эмитентлар* 6886 1
Муҳим фактлар, шулардан 5221 1
жорий эмитентлар* 4948 1
Эмиссия рисолалари, шулардан 23 0
жорий эмитентлар* 21 0
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1653 0
жорий эмитентлар* 1537 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 407 0
жорий эмитентлар* 380 0
Уставлар, шулардан 171 1
жорий эмитентлар* 148 1
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 717 3
жорий эмитентлар* 599 3
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 7292 5
жорий эмитентлар* 6895 5
Муҳим фактлар, шулардан 5293 4
жорий эмитентлар* 5030 4
Эмиссия рисолалари, шулардан 16 1
жорий эмитентлар* 11 1
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1526 0
жорий эмитентлар* 1431 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 452 0
жорий эмитентлар* 423 0
Уставлар, шулардан 166 0
жорий эмитентлар* 150 0
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 755 20
жорий эмитентлар* 607 20
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 8710 37
жорий эмитентлар* 8248 36
Муҳим фактлар, шулардан 6326 33
жорий эмитентлар* 6000 32
Эмиссия рисолалари, шулардан 12 4
жорий эмитентлар* 12 4
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1822 0
жорий эмитентлар* 1747 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 510 0
жорий эмитентлар* 489 0
Уставлар, шулардан 300 18
жорий эмитентлар* 293 17
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 760 23
жорий эмитентлар* 613 22
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 2222 13
жорий эмитентлар* 2138 13
Муҳим фактлар, шулардан 1676 12
жорий эмитентлар* 1616 12
Эмиссия рисолалари, шулардан 4 1
жорий эмитентлар* 4 1
Чорак ҳисоботлар, шулардан 468 0
жорий эмитентлар* 459 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 60 0
жорий эмитентлар* 59 0
Уставлар, шулардан 65 1
жорий эмитентлар* 63 1
Назорат кенгаши таркибида ўзгариш Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор Афилланган шахслар битимлар тўзиш Афилланган шахслар рўйхатида ўзгариш