+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME GOVERNING BODY OF THE ISSUER, INCLUDING DECISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF BUSINESS ENTITIES ON THE ISSUE OF SHARES, CORPORATE BONDS AND OTHER SECURITIES
Дата раскрытия: 23.05.2023   
Дата опубликования модератором*: 23.05.2023   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "O'zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati
Short: "O'zbekgeofizika" AJ
Name of stock exchange ticker: UZGF
2.

CONTACT DETAILS

Location: Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’сhasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek dis
Postal address: 100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’zhasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent c
E-mail address: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz
Official Website: www.uzbekgeofizika.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme governing body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business entities on the issue of shares, corporate bonds and other securities
Type of meeting: заседания наблюдательного совета
The date of the meeting: 23.05.2023
Date of the report of the Meeting: 23.05.2023
Venue of the Meeting: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani, Buyuk kelajak ko’chasi, 5-uy, «O’zbekgeofizika» AJ ma`muriy binosi. г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, 5, административное здание АО «Узбекгеофизика». Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Ge
Quorum of the meeting: 100.00
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 “O’zbekgeofizika” AJ qo’shimcha aksiyalar chiqarilishi to’g’risidagi qarorini qabul qilish. Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «Узбекгеофизика». Adopting a decision on an additional issue of shares of Uzbekgeofizika JSC. 100.0 9 0 0 0 0
2 “O’zbekgeofizika” AJ qo’shimcha aksiyalar chiqarilishi to’g’risidagi qarorni tasdiqlash. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узбекгеофизика». Approval of the decision on the additional issue of shares of Uzbekgeofizika JSC. 100.0 9 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 1.1. "O'zbekgeofizika" AJning 147 180 244 dona egasining nomi yozilgan oddiy, har birining nominal qiymati 286 so’m, umumiy 42 093 549 784 so’mlik qo’shimcha aksiyalar chiqarilishi quyidagi shartlarda amalga oshirilsin: - joylashtirish usuli – ushbu chiqarilishdagi aksiyalar O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yopiq obuna orqali joylashtiriladi; - joylashtirish muddati – qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi to'g'risidagi qaror davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir yil (365 kun); aksiyalrni joylashtirishning boshlanishi – qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi to'g'risidagi qaror davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana; aksiyalarni joylashtirishning tugashi – oxirgi aksiyani joylashtirish sanasi, lekin aksiyalar chiqarilishi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir yildan (365 kun) oshmasligi kerak. - joylashtirish tartibi – qimmatli qog'ozlar birjadan tashqari uyushmagan bozori orqali fuqarolik-huquqiy bitimini tuzish va uni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasida ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan joylashtiriladi. - joylashtirish narxi – aksiyalar 286 so’mdan joylashtiriladi; - aksiyalarni to’lash shartlari va tartibi – aksiyalarni to’lash quyidagilar hisobidan amalga oshiriladi: - O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi “Neft va gaz geologiya-qidiruv ishlarini tashkil etish va olib borish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4522-sonli qarori 3-ilovasida Neft va gaz mineral-xom ashyo bazasini rivojlantirish va qayta tiklash yillik davlat dasturi doirasida uskunalarni sotib olishga ajratilgan mablag’lar (26 154 777 495,72 so’m); - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi PQ-5083-son va 2020-yil 4-apreldagi PQ-4664-son qarorlariga muvofiq “O‘zbekneftgaz” AJning ustav kapitaliga kapitalizatsiya qilingan va “O‘zbekneftgaz” AJga geologiya-qidiruv ishlari uchun yuqori texnologik jihozlarni xarid qilish” loyihasi doirasida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi tomonidan ajratilgan kreditlar hisobiga xarid qilingan yuqori texnologik uskunalar bo‘yicha “O‘zbekgeofizika” AJning “O‘zbekneftgaz” AJ oldidagi qarzdorligi (15 938 772 456,14 so’m). Agar aksiyalar chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, aksiyalar uchun to'lov sifatida olingan mablag'lar qonunchilikda belgilangan tartibda aksiyalar chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan kundan boshlab 10 kun ichida qaytariladi. 1.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узбекгеофизика» в количестве 147 180 244 штук, номинальной стоимостью 286 сум каждая, на общую сумму 42 093 549 784 сум со следующими условиями: - способ размещения – акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - срок размещения - один год (365 дней) со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций; начало размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; окончание размещения акций - дата размещения последней акции, но не более одного года (365 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. - порядок размещения - акции размещаются через внебиржевой неорганизованный рынок ценных бумаг путем заключения гражданско-правовой сделки и ее регистрации в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством; - цена размещения – акции размещаются по 286 сум; - условия и порядок оплаты акций – оплата акций осуществляется: - в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы организации и проведения геологоразведочных работ на нефть и газ» от 18.11.2019г. № ПП-4522 (приложение № 3) за счет средств, выделяемых в рамках Государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на нефть и газ для приобретения соответствующего оборудования (26 154 777 495,72 so’m); - в соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21.04.2021г. №ПП-5083 и 04.04.2020г. №ПП-4664 за счет капитализации задолженности АО «Узбекгеофизика» перед АО «Узбекнефтегаз» по закупке высокотехнологичного оборудования, капитализированного в уставный капитал АО «Узбекнефтегаз» за счет кредитов, выделенных Фондом развития и реконструкции Республики Узбекистан в рамках проекта «Приобретение высокотехнологичного оборудования для геологоразведочных работ АО «Узбекнефтегаз» (15 938 772 456,14 сум). В случае признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся в порядке, установленном законодательством. 1.1. To carry out an additional issue of ordinary registered non-documentary shares of Uzbekgeofizika JSC in the amount of 147 180 244, with a nominal value of 286 UZS each, for a total amount of 42 093 549 784 UZS with the following conditions: - method of placement - shares of this issue are placed by closed subscription to the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan; - period of placement - one year (365 days) from the date of state registration of the decision on the additional issue of shares; the beginning of the placement of shares - the date of state registration of the decision on the additional issue of shares by the authorized state body for the regulation of the securities market; end of placement of shares - the date of placement of the last share, but not more than one year (365 days) from the date of state registration of the issue of shares in the authorized state body for regulation of the securities market. - placement procedure - shares are placed through the over-the-counter unorganized securities market by concluding a civil law transaction and registering it with the Central Securities Depository in the manner prescribed by law; - placement price - shares are placed at 286 UZS; - conditions and procedure for payment for shares - payment for shares is carried out: - in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to improve the system for organizing and conducting geological exploration for oil and gas” dated November 18, 2019 No. PD-4522 (Appendix No. 3) at the expense of funds allocated under the State Program for the Development and Reproduction of Mineral - raw material base for oil and gas for the purchase of relevant equipment (26 154 777 495.72 UZS); - in accordance with the Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 21, 2021 No. PD-5083 and April 4, 2020 No. PD-4664 due to the capitalization of the debt of Uzbekgeofizika JSC to Uzbekneftegaz JSC for the purchase of high-tech equipment capitalized in the authorized capital of Uzbekneftegaz JSC at the expense of loans allocated by the Development and Reconstruction Fund of the Republic of Uzbekistan within the framework of the project “Acquisition of high-tech equipment for geological exploration work of Uzbekneftegaz JSC” (15 938 772 456.14 UZS). If the issue of shares is recognized as failed, the funds received as payment for the shares will be returned within 10 days from the date the issue of shares is recognized as failed in the manner prescribed by law. 1.2. Shu bilan birga, qo'shimcha aksiyalarni to'lashga kiritilgan mablag'lar qiymati (42 093 549 951,86 so'm) va jamiyat ustav kapitalini ko’paytirish miqdori (42 093 549 784 so'm) o'rtasidagi 167,86 so’m farqni davlat aktivlari sifatida keyingi qo'shimcha aksiyalar chiqarilishida hisobga olinsin 1.2. При этом, разница между стоимостью средств, вносимых в оплату дополнительных акций (42 093 549 951,86 сум) и суммой увеличения уставного капитала общества (42 093 549 784 сум) в размере 167,86 сум учесть в последующих дополнительных выпусках акций в качестве государственных активов. 1.2. At the same time, the difference between the cost of funds contributed to pay for additional shares (42 093 549 951.86 UZS) and the amount of the increase in the authorized capital of the company (42 093 549 784 UZS) in the amount of 167.86 UZS should be taken into account in subsequent additional issues of shares as state assets.
2 2.1. "O'zbekgeofizika" AJning qo’shimcha aksiyalarini chiqarish to’g’risidagi qarori mazkur bayonnoma ilovasiga muvofiq tasdiqlansin. 2.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узбекгеофизика» согласно приложению, к настоящему протоколу. 2.1. Approve the decision on the additional issue of shares of Uzbekgeofizika JSC in accordance with the appendix to this protocol. 2.2. "O'zbekgeofizika" AJ (Yusupjonov) "O'zbekgeofizika" AJ oddiy aksiyalarining qo'shimcha chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur hujjatlarni qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organiga taqdim etilishini ta'minlasin. 2.2. АО «Узбекгеофизика» (Юсупжонов) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Узбекгеофизика». 2.2. Uzbekgeofizika JSC (Yusupjonov), to ensure the provision of the necessary documents to the authorized state body for regulation the securities market for state registration of an additional issue of ordinary shares of Uzbekgeofizika JSC.
Name of the head of the Executive Body: Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich
Full name of Chief Accountant: Boyniyozov To’lqin Bozorovich
Full name of authorized person who posted the information on the website: Babadjanova Dilnoza Xusanovna
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   101    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
General Statistics
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General statistics by year
2021
JSC LLC
Total issuers, of which 699 1
active issuers* 593 1
Total disclosures, of which 7305 1
active issuers* 6886 1
Essential facts, of which 5221 1
active issuers* 4948 1
Prospectuses, of which 23 0
active issuers* 21 0
Quarterly reports, of which 1653 0
active issuers* 1537 0
Annual reports, of which 407 0
active issuers* 380 0
Charters, of which 171 1
active issuers* 148 1
JSC LLC
Total issuers, of which 717 3
active issuers* 599 3
Total disclosures, of which 7292 5
active issuers* 6895 5
Essential facts, of which 5293 4
active issuers* 5030 4
Prospectuses, of which 16 1
active issuers* 11 1
Quarterly reports, of which 1526 0
active issuers* 1431 0
Annual reports, of which 452 0
active issuers* 423 0
Charters, of which 166 0
active issuers* 150 0
JSC LLC
Total issuers, of which 755 20
active issuers* 607 20
Total disclosures, of which 8710 37
active issuers* 8248 36
Essential facts, of which 6326 33
active issuers* 6000 32
Prospectuses, of which 12 4
active issuers* 12 4
Quarterly reports, of which 1822 0
active issuers* 1747 0
Annual reports, of which 510 0
active issuers* 489 0
Charters, of which 300 18
active issuers* 293 17
JSC LLC
Total issuers, of which 760 23
active issuers* 613 22
Total disclosures, of which 2222 13
active issuers* 2138 13
Essential facts, of which 1676 12
active issuers* 1616 12
Prospectuses, of which 4 1
active issuers* 4 1
Quarterly reports, of which 468 0
active issuers* 459 0
Annual reports, of which 60 0
active issuers* 59 0
Charters, of which 65 1
active issuers* 63 1
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.