Information on Single Portal of Corporate Information is available via tel: (99871) 203-01-15 (141, 666)
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 04.07.2018   
Дата опубликования модератором*: 06.07.2018   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati
Short: "MNGM" AJ
Name of stock exchange ticker: MNGM
2 CORPORATE NEWS
Location: Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
Postal address: Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
E-mail address: smkmngm@mail.ru
Official Website: www.mngm.uz
3Additional organization information
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагКашкадарё вилоят Кимматли когозлар бозорини мувофиклаштириш ва ривожлантириш маркази
Регистрационный номерД - 0137-6
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг30.10.2017
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Ўзбекистон Республикаси худудида нефт ва газ қазиб олиш, қайта ишлаш, транспортировка қилиш объектларини, уй-жой, ижтимоий-маданий ва маиший муассасалар мажмуаси билан бирга қуришга ихтисослашган монтаж ишларини амалга ошириш, юкори кувватли иссиклик энергия мажмуаси, аҳоли қурилишини, ишлаб чикариш объектларини ва ижтимоий тармокларни турли шартномалар асосида ташкил этиш.
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеЖамиятнинг молиявий ахволига сезиларли таъсир этувчи патентлар ва шартномлар мавжуд эмас. Жамият мустақил рейтинг баҳосига эга эмас. Жамият ва унинг унитар корхоналари қуйидаги лицензияларга эга: -.Хавфи юкори булган обьектларни хамда потенциал хафли ишлаб чикаришларни қуриш фаолияти билаш шуғулланиш; -.Магистрал газ кувурлари, нефть кувурлари нефть махсулотлари кувурларини куриш ва уларни таъмирлаш; -.Саноатгеоконтехназорат; -.Шахарлараро юкларни автомобил транспортлари ёрдамида ташиш, шахарлараро йуловчиларни автобус ёрдамида ташиш; - Ускуналарни, трубопровод, цистерн ва бошка жихозларини кимёвий химоя килиш ишлари билан шуғулланиш;. - Ёнгинни автоматик тарзда учириш, хабарлаш ва куриклаш, курилмаларни жихозлаш, созлаш, таьмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш.
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаЧиқарилишдаги акциялар тури: оддий
количество акций выпуска57 201
номинальная стоимость акции выпуска, сум5 000
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сумчиқарилишнинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича), сўм: 286 005 000
права, предоставляемые каждой акцией выпускачиқарилишдаги ҳар бир акция билан тақдим этиладиган ҳуқуқлар: Акциядорлар: - жамият акциядорларининг реестрига киритилиш; - депозитарийдаги депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан, бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга Шунингдек акциядорлар қонун ҳужжатларига ва жамият мазкур уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.‎‎
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеАкциялар очиқ обуна усулида жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийЖойлаштириш бошлаш санаси: қўшимча акцияларни жойлаштириш ушбу чиқарилиш тўғрисидаги маълумот оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган санадан бошлаб 15-кундан бошланади.
дата окончания размещения акцийЖойлаштиришни тугатиш санаси: ушбу чиқарилишдаги охирги акция жойлашган кун, лекин ушбу кун қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан 240 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииУшбу чиқарилишдаги акциялар қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 240 кун мобайнида жойлаштирилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаАкциялар бозор кийматида, лекин номинал кийматдан паст бўлмаган бахода жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар учун тўловлар хорижий валютада амалга оширилади. Тўловлар амалдаги Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги ҳамда “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ҳужжатларида,савдо ташкилотчилари қоидаларида белгиланган тартибларда ва шартлар асосида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Кашкадарё вилояти Муборак шахри 2-миттитуман, индекс: 180900. Ҳисоб рақами:.20210000800381862001, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Муборак тумани филиали, МФО: 00186,
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияЖамият акциядорларининг 2017 йил 21 сентябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши.
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийКушимча чикариладиган акциялар очик обуна усулида стратегик чет-эл инвесторларига ташкиллаштирилган оммавий савдо майдони оркали бозор кийматида жойлаштирилади. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставида чеклашлар мавжуд эмас. Акциядорларнинг 2016 йил 9 августдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига асосан жамият уставида ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисида”ги қонуннинг 35-моддасида назарда тутилган қўшимча чиқарилувдаги акцияларни жамият акциядорлари томонидан имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи қўлланилмайди. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга мувофиқ жамият акциядорларини кушимча чикариладиган акцияларни сотиб олишда имтиёзли хукуки амалга оширилмайди.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акцияминвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш солиқ қонунчилигида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийЯнги ишчи уринларни яратиш, ишлаб-чикаришни модернизация килиш, техник янгилаш, махсулотларини турини купайтириш ва ракобатбарбошлигини ошириш.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўловлар пул маблағлари билан Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмга эркин айрибошланадиган валюта воситасида амалга оширилиши мумкин.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу чиқарилувдаги акциялар қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ва уюшган биржадан ташқари бозорида жойлаштирилса, мазкур чиқарилишдаги акциялар умумий миқдорининг камида 30 фоизлик қисми жойлаштирилганда акциялар чиқарилуви амалга ошган деб ҳисобланади.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяУшбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўловлар қонун ҳужжатларида, биржа савдо ва ҳисоб клиринг операциялари қоидаларида белгиланган тартибларда амалга оширилади.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиАкцияларни сақлаш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш марказий рўйхатдан ўтказувчи вазифасини бажарувчи Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Акцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачилари томонидан амалга оширилади. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси тўғрисида маълумотлар: Тўлиқ номи: Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. Алоқа телефони: 236-14-34. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади. Хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачилари тўғрисида маълумотлар: 1. Тўлиқ номи: Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. Алоқа телефони: 0371-236-14-34. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади. 2. Тўлиқ номи: “NEFTGAZDEPOZIT” масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: Масъулияти чекланган жамият Жойлашган ери ва почта манзили: Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Афросиёб кўчаси, 26/1 уй. Алоқа телефони: 0371-129-77-66 Инвестиция воситачи фаолиятни амалга ошириш учун Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан 2014 йил 25 мартдаги 1056-сонли амал қилиш муддати чекланмаган муддатга лицензия берилган. 3. Тўлиқ номи: «BUXORO VAQT» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Бухоро шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 10-уй. Алоқа телефони: 0365-223-52-83. 4. Тўлиқ номи: «QASHQADARYO VAQT» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Карши шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 2-уй. Алоқа телефони: 0375-221-18-22. 5. Тўлиқ номи: «TAT REESTR» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: 100011, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, А.Навои кўчаси, 7а-уй. Алоқа телефони: 0371-2446347. 6. Тўлиқ номи: «Birinchi Banklararo Depozitariy» масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, А.Қаюмов кўчаси, 24-уй. Алоқа телефони: 0371-233-29-07. 7. Тўлиқ номи: «Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi» акциядорлик жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: акциядорлик жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. Алоқа телефони: 0371-232-10-45, 232-10-46. 8. Тўлик номи “TSIAR-DEPO” ЛОРО масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 20-уй. Алоқа телефони: 0371-262-08-41, 262-08-47. 9. Тўлик номи “DALAL STANDARD” масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10-уй. Алоқа телефони: 0371-236-76-55. 10. Тўлик номи “UNIVERSAL-DEPOZIT” масъулияти чекланган жамияти Ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти Жойлашган ери ва почта манзили: Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10-уй. Алоқа телефони: 0371-232-08-08 Акцияларни сақлаш қонун хужжатларида белгиланган тартибда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсининг ҳисоб регистрларида амалга оширилади. Инвестиция воситачилари ўз депонентларининг ҳисобварақларида уларнинг Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсидаги вакиллик ҳисобварақларида жамлаб ҳисобга олиб бориладиган акцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олади.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиҚимматли қоғозлар ҳисоботини юритиш ва уларга эгалик қилиш ҳуқуқига тааллуқли асосий кўрсаткичлар – ҳисоб юритиш ҳуқуқи ва қимматли қоғозларга эгалик қилиш бўйича хизмат кўрсатаётган депозитарийлар томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилади.
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга андеррайтерлар жалб қилинмайди.
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услУшбу акциялар чиқарилиши билан боғлиқ мухим фактлар тўғрисидаги маълумот (ахборот) қонун хужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда қуйидагича ошкор қилинади: - жамиятнинг www.mngm.uz манзилли корпоратив веб-сайтида; - фонд биржасининг www.uzse.uz манзилли расмий веб-сайтида. - csm.openinfo.uz ягона корпоратив маълумотлар веб-сайтида. Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласининг асл нусхалари билан барча манфаатдор шахслар жамият жойлашган манзилда (Ўзбекистон Республикаси Кашкадарё вилояти Муборак шаҳри 2-миттитуман иш кунлари соат 10:00.дан 16:00.гача) танишишлари мумкин. Акциялар кушимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласининг нусхаларини манфаатдор шахслар жамиятга ёзма мурожаат қилиб олишлари мумкин.
Основные места продажи ценных бумагҚимматли қоғозлар сотиладиган асосий жойлар: “Тошкент” Республика фонд биржаси.‎
Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагУшбу қимматли қоғозлар чиқарилишининг листингга киритилиши режалаштирилаётган савдолар ташкилотчиси тўғрисидаги ахборот. Ушбу чиқарилувдаги акциялар “Тошкент” Республика фонд биржасининг расмий биржа листингига киритилади.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   2231    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263