+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 03.08.2017   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank"
Short: ATB "Universal bank"
Name of stock exchange ticker: UNVB
2 CORPORATE NEWS
Location: Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
Postal address: 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
E-mail address: info@universalbank.uz
Official Website: www.universalbank.uz
3Additional organization information
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагҚимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази
регистрационный номерP0482-12
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг02.08.2017 йил
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Банк фаолияти
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеХАТБ “Универсал банк”га 2016 йил III чорак якуни бўйича “Ahbor-Reyting” рейтинг агентлигининг миллий шкала бўйича “Барқарор” прогнози билан “uzB” даражадаги рейтинг баҳоси берилган. 2016 йил якуни бўйича “Fitch Ratings” халқаро рейтинг агентлигининг “Барқарор” прогнози билан “В-” даражадаги рейтинг баҳоси берилган.
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаЭгасининг номи ёзилган оддий, ҳужжатсиз
количество акций выпуска800 000 (саккиз юз минг) дона
номинальная стоимость акции выпуска, сум5 000 (беш минг) сўм
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум4 000 000 000 (тўрт миллиард) сўм
права, предоставляемые каждой акцией выпуска-оддий акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга ва банк уставига мувофиқ банкнинг акциядорлари реестрига киритилиш; - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - банк фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; -банк тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш орқали банкни бошқаришда иштирок этиш; - банк уставига мувофиқ банкнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш, шу жумладан, бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга. Акциядорлар қонунчиликда ва банк уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга хам эга.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеМазкур чиқарилиш доирасида чиқарилаётган акциялар очиқ обуна орқали жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийАкциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар банк томонидан оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган санадан кейин 15-куни.
дата окончания размещения акцийМазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чиқарилиш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииМазкур чиқарилиш доирасидаги акциялар қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ва (ёки) уюшган биржадан ташқари бозорида инвесторлар билан фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузиш йўли билан жойлаштирилади. Акциялар очиқ обуна орқали жойлаштирилади. Уюшган биржадан ташқари бозордаги битимлар қонунчиликда ўрнатилган тартибда амалга оширилади. “Тошкент” Республика фонд биржасида амалга ошириладиган битимлар ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акциялар банк томонидан мустақил жойлаштирилади, андеррайтерлар жалб қилинмайди.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаМазкур чиқарилиш доирасида чиқарилган акциялар бозор нархида лекин номинал қийматидан паст бўлмаган баҳода жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар учун тўловлар Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси ҳамда эркин конвертация қилинадиган валюталарида ҳам амалга оширилади. Акциялар учун тўланадиган пул маблағлар ХАТБ “Универсал банк”нинг Амалиёт бошқармасидаги (МФО:00973), 29896000600000973023 ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан ҳамда акцияларни жойлаштириш жараёнида акциялар учун тўловлар фақат пул маблағлари билан амалга оширилади. Тўловлар қимматли қоғозларнинг биржа бозори ва уюшган биржадан ташқари бозорларининг савдо қоидаларида белгиланган тартиб ва шартларда амалга оширилади. Банкнинг қўшимча акцияларига ушбу акцияларни жойлаштириш муддати ичида тўлиқ ҳақ тўланиши лозим. Акциялар учун тўланадиган нақд пуллар қуйидаги манзиллар орқали амалга оширилиши мумкин: Фарғона вилояти Қўқон шаҳри Шохрухобод кўчаси, Тошкент шаҳар Миробод тумани Амур Темур шоҳ кўчаси 53-уй, Фарғона шахри, Ал-Фарғоний шоҳ кўчаси, 69-уй.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияХусусий акциядорлик-тижорат банки “Универсал банк” Кенгашининг 2017 йил “28” июндаги 121-сонли мажлиси қарори.
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийМазкур чиқарилиш доирасидаги акциялар бошқа банкларга жойлаштирилишига йўл қўйилмайди. Юридик ёки жисмоний шахс ёхуд ўзаро келишув билан боғланган ёки бир-бирининг мол-мулкини назорат қилувчи юридик ва жисмоний шахслар гуруҳи томонидан бир ёки бир нечта битим натижасида банкнинг шакллантирилган устав капиталининг беш фоизидан ортиғига эгалик қилинса, бу ҳақда Марказий банкка хабар берилиши лозим. Устав капиталининг йигирма фоиз ва ундан ортиқ бўлган улушига эгалик қилиш учун Марказий банкдан олдиндан розилик олиниши талаб этилади. Марказий банкнинг розилиги олинган улуш миқдорини ошириш учун Марказий банкдан такроран олдиндан розилик олиниши лозим. Банк акцияларини сотиб олиш учун қуйидаги шахслар Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг олдиндан рухсатини олишлари шарт: Ўзбекистон Республикаси норезидентлари; Эллик фоиздан ортиқ акциялари (иштирокчилар бадаллари) Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг эгалигида, фойдаланувида ва(ёки) тасарруфида бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари - юридик шахслари; Қуйидаги шахслар банк акциядорлари бўла олмайдилар: оффшор ҳудудларда рўйхатга олинган норезидент юридик шахслар; оффшор ҳудудларда истиқомат қиладиган чет эл фуқаролари; давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар, жамоат фондлари, халқаро нодавлат нотижорат ташкилотлари, бюджетдан ташқари жамғармалар, агар қонун ҳужжатларида бошқача ҳолатлар кўзда тутилмаган бўлса.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямБанк акциялари бўйича ҳисобланган дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда солиққа тортилади.
цель выпуска акцийБанк устав капиталини ошириш.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеушбу чиқарилишда облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиБанк акциялари учун тўлов сифатида фақат пул маблағлари қабул қилинади
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Мазкур чиқарилишда қайд этилган акциялар ҳажмининг 30 фоизидан кам бўлган улуши жойлаштирилган тақдирда, ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяУшбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун тўланган пул маблағлари, чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 календарь кун ичида қонунчиликда белгиланган тартибда ўз эгаларига қайтариб берилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиБанк акцияларини сақлаш қонунчиликда белгиланган тартибда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Банк акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобини юритиш, хизмат кўрсатувчи Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси Давлат корхонасида вакиллик ҳисобварағини очган инвестиция воситачилари томонидан амалга оширилади. Реестрларни шакллантириш Марказий рўйхатга олувчи вазифасини бажарувчи Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси Давлат корхонаси томонидан амалга оширилади. Марказий рўйхатдан ўтказувчи ҳақида маълумот: Номи –Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси Давлат корхонаси; Жойлашган манзили ва почта манзили – 100000, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10-уй; Телефон – (0-371)236-14-33; Лицензия – мавжуд эмас; Ташкилий – ҳуқуқий шакли – Давлат корхонаси. Банк акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширадиган инвестиция воситачиси ҳақида маълумот: Номи – «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY» масъулияти чекланган жамияти; Жойлашган манзили ва почта манзили – Тошкент шаҳар, Хамза тумани, Истиқбол кўчаси, 15-уй; Телефон – (0-371)233-29-07; Лицензия - Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси ҳузуридаги қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази томонидан 2003 йил 10 ноябрда берилган 739 – рақамли лицензия; Амал қилиш муддати – Чекланмаган; Ташкилий – ҳуқуқий шакли – Масъулияти чекланган жамият. Номи – «ISHONCH LTD» масъулияти чекланган жамияти; Жойлашган манзили ва почта манзили – Фарғона шаҳар, Қомус кўчаси, 40-уй; Телефон – (0-373)244-48-82; Лицензия - Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази томонидан 2007 йил 16 июлда берилган 783 – рақамли лицензия; Амал қилиш муддати – Чекланмаган; Ташкилий – ҳуқуқий шакли – Масъулияти чекланган жамият. Номи – «Hamkor Depo Invest» масъулияти чекланган жамияти; Жойлашган манзили ва почта манзили – Андижон шаҳар, Бобур шоҳкўчаси, 53-уй; Телефон – (0-374)227-84-61; Лицензия - Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш Давлат қўмитаси ҳузуридаги қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази томонидан 2013 йил 16 августда берилган 1200 – рақамли лицензия; Амал қилиш муддати – Чекланмаган; Ташкилий – ҳуқуқий шакли – Масъулияти чекланган жамият.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиАкцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни, амалдаги қонунчиликда ўрнатилган тартибда инвестиция воситачиси амалга оширилади. Акцияга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисоб варағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда инвестиция воситачиси томонидан бериладиган депо ҳисоб варағидан кўчирма билан тасдиқланади.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Акциялар банк томонидан мустақил жойлаштирилади андеррайтерлар жалб қилинмайди.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услАкцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва мазкур чиқарилишга доир эмиссия рисоласининг асл нусхаси билан Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчасида жойлашган Хусусий акциядорлик-тижорат банки “Универсал банк”ида, нусхалари билан банкнинг Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Амир Темур шоҳкўчаси, 53-уйда жойлашган Тошкент филиалида ва Фарғона шаҳар Ал-Фарғоний шоҳкўчаси 69-уйда жойлашган Фарғона филиалида танишиш мумкин. Банк томонидан эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун ҳеч қандай тўловлар олинмайди ва ҳеч қандай дастлабки шартларсиз ва аризасиз эмиссия рисоласини таништириш учун инвесторларга тақдим этилади. Акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги ахборот корпоратив маълумотлар ягона порталида (www.openinfo.uz), «Тошкент» Республика фонд биржасининг расмий веб-сайтида (www.uzse.uz) ва банкнинг расмий веб-сайтида (www.universalbank.uz) эълон қилинади.
основные места продажи ценных бумагАкциядорлик жамияти “Элсис-Савдо” қимматли қоғозлар бўйича биржадан ташқари савдо тизими. Манзил - Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. “Тошкент” Республика фонд биржаси. Манзил - Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагЧиқарилаётган акциялар “Тошкент” Республика фонд биржаси савдо ташкилотчисининг листингига киритилиши режалаштирилмоқда. “Тошкент” Республика фонд биржаси манзили: Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 10 уй. “Тошкент” Республика фонд биржаси веб-сайти: www.uzse.uz.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   2236    
   
General Statistics
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General statistics by year
2021
JSC LLC
Total issuers, of which 699 1
active issuers* 593 1
Total disclosures, of which 7305 1
active issuers* 6886 1
Essential facts, of which 5221 1
active issuers* 4948 1
Prospectuses, of which 23 0
active issuers* 21 0
Quarterly reports, of which 1653 0
active issuers* 1537 0
Annual reports, of which 407 0
active issuers* 380 0
Charters, of which 171 1
active issuers* 148 1
JSC LLC
Total issuers, of which 717 3
active issuers* 599 3
Total disclosures, of which 7292 5
active issuers* 6895 5
Essential facts, of which 5293 4
active issuers* 5030 4
Prospectuses, of which 16 1
active issuers* 11 1
Quarterly reports, of which 1526 0
active issuers* 1431 0
Annual reports, of which 452 0
active issuers* 423 0
Charters, of which 166 0
active issuers* 150 0
JSC LLC
Total issuers, of which 755 20
active issuers* 607 20
Total disclosures, of which 8710 37
active issuers* 8248 36
Essential facts, of which 6326 33
active issuers* 6000 32
Prospectuses, of which 12 4
active issuers* 12 4
Quarterly reports, of which 1822 0
active issuers* 1747 0
Annual reports, of which 510 0
active issuers* 489 0
Charters, of which 300 18
active issuers* 293 17
JSC LLC
Total issuers, of which 760 23
active issuers* 613 22
Total disclosures, of which 2222 13
active issuers* 2138 13
Essential facts, of which 1676 12
active issuers* 1616 12
Prospectuses, of which 4 1
active issuers* 4 1
Quarterly reports, of which 468 0
active issuers* 459 0
Annual reports, of which 60 0
active issuers* 59 0
Charters, of which 65 1
active issuers* 63 1
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.