+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017


"JIZZAX AGROKIMYOHIMOYA" HUDUDIY AKSIYADORLIK JAMIYATI


Дата раскрытия: 09.06.2016   

Жиззахқишлокхужаликкимё»

худудий акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига !

2016 йил 25-июн куни соат 11-00 дан бошлаб Жиззах вилоят «Кишлокхужаликкимё» худудий акциядорлик жамияти акциядорларининг 2015 йил якуни буйича Умумий йигилиши жамият биносининг мажлислар залида булиб утади.

Манзил: Жиззах шахри «Зилол» махалласи «Р.Исаев» кучаси-19

Йигилиш кун тартиби:

1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йилдаги иш фаолияти тугрисидаги хисоботини тасдиклаш.

2. Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари буйича жамият ижроия органи хисоботини тасдиклаш.

3. Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари буйича тафтиш комиссиясини хисоботи ва ташки аудитор хулосасини тасдиклаш.

4. Жамиятнинг 2015 йил бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хисоб варағини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари буйича олинган соф фойда микдорини таксимлаш.

6. Жамиятнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини (Жамиятнингтегишли йиларга мулжалланган «Бизнес-режа»си ва харажатлар сметаси.) тасдиклаш.

7.Жамиятнинг 2016 йилдаги молиявий фаолияти миллий стандарт хамда халқаро стандартлар бўйича текширувини амалга оширувчи ташки аудиторни сайлаш ва унга туланадиган хак микдорини белгилаш.

8. 2016 йил учун Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар сайлаш, хамда уларга тўланадиган моддий рағбатлантириш миқдорини белгилаш.

9. Жамият бошкарув раиси билан тузилган мехнат шарномасини яна бир йилга (тузиш) узайтириш тугрисида.

10.“Жиззахқишлоқхўжаликкимё” худудий акциядорлик жамиятининг “Корпоратив бошқарув Кодекси”ни жорий этиш тўғрисида

11.Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

12. Жамият Уставига киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

13.Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида шу жумладан; “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда),”Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда),”Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда), “Ижроия органи тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда), “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низом, “Ички назорат тўғрисида”ги низом, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низом, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом, “Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисида”ги низом.

Маълумот тартиб раками-07

Умумий йигилиш тугрисида акциядорларни хабар килиш учун реестр тузиладиган сана: 2016 йил 30 май.

Умумий йигилишда иштирок этиш хукукига эга булган акциядорларнинг руйхатини тузиш санаси : 2016 йил 21 июн.

Умумий йигилиш утказиш тугрисида карор кабул килган орган: Кузатув кенгаши.

Умумий йигилиш утказиш тугрисида карор кабул килинган сана: 2016 йил 28 май.

Жамиятнинг барча акциядорлари диққатига!!

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядоларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги 2014 йил 6 майда қабул қилинган янги тахридаги қонунининг 62-моддасига кўра акциядорларга умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг электрон почтаси орқали амалга оширилишини хисобга олиб, узингизни элекутрон почта манзилингиз хақидаги маълумотни жамиятга тақдим этишингизни сураймиз.

Жамиятнинг 2016 йил бухгалтерия баланси

Курсаткичлар Актив

(минг сум)

Пассив

(минг сум)

1 Узок муддатли активлар 8374260
2 Товар моддий захиралари 43456990
3 Келгуси давр харажатлари 35718679
4 Кечиктирилган харажатлар 3757867
5 Дебиторлар 221629974
6 Пул маблаглар 43767
7 Бошка жорий активлар 313000
8 Уз маблаглар манбалари 13415922
9 Узок муддатли мажбуриятлар 30663000
10 Жорий мажбуриятлар жами 269215615
БАЛАНС 313294537 313294537

Молиявий натижалар

1 Махсулот сотишдан тушган тушум 86246045
2 Сотилган махсулотларнинг и/ч таннархи 71788864
3 Давр харажатлари жами 12322303
4 Асосий фаолиятни бошка даромадлари 2483460
5 Молиявий фаолиятнинг даромадлари 131924
6 Молиявий фаолият буйича харажатлар 133514
7 Солик тулангунга кадар фойда 4616748
8 Фойда солиги 1162
9 Ягона солик 4389866
10 Хисобот даврининг соф фойдаси 225720

Ушбу молиявий курсаткичлар «MASLAXATAUDIT-М» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган. 

09.06.2016

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   622    
   
Currency rates 18.01.2023
something
General Statistics
 • Total issuers
  647
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43143
 • Prospectuses
  203
 • Quarterly reports
  11824
 • Annual reports
  3410
 • Charters
  1841